#blackandwhite

Taken at Náfplio, Greece. Also on Instagram.